O projekcie

 • Projekt

  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie, realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Tytuł

  „Remont elewacji zachodniej kościoła parafialnego pw. Świętego Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alkantary oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych w Namysłowie”.
 • Żródło finansowania

  Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiegona lata 2014 – 2020, Priorytet V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe i kultura Opolskiego.
 • nr umowy

  RPOP.05.03.01-16-0004/19-00
 • Wartość

  579 309,58 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich

  300 000,00 PLN
 • Okres realizacji

  2019 - 2021
 • Cele

  Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych i wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru, poprzez rewitalizację obiektu kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alkantary w Namysłowie.
 • Planowane efekty

  Projekt poprzez rewitalizację kościoła będącego zabytkiem, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację cennego obiektu w warstwie technicznej oraz upowszechniając owo dziedzictwo poprzez nowoczesne narzędzia ICT, systemy multimedialne, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych czy poprawę wizualnej atrakcyjności tychże obiektów. Dzięki celom projektu dojdzie do poprawy stanu zachowania zabytków oraz do zapewnienia trwałego zachowania kulturowych wartości. Ponadto projekt przewiduje również działania edukacyjne oraz wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych dzięki czemu zwiększy się dostępność dziedzictwa kulturowego jak również świadomość społeczeństwa. Projekt wpłynie również na rozwój oferty kulturowej regionu.
 • Realizacja

  Projekt obejmuje: remont konserwatorski elewacji zachodniej kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alkantary, utworzenie strony www, modernizacja i rozbudowa nagłośnienia oraz modernizacja systemu multimedialnego w kościele, tablice tyflograficzne, tablica informacyjno edukacyjna, działania edukacyjne: ulotki i warsztaty dla dzieci, podłoga multimedialna, promocja projektu, zarządzanie projektem, studium wykonalności inwestycji.